Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako ,,ZOOU´´).

Spoločnosť TSS Group a.s. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre splnenie zmluvy s Vami ohľadne predaja tovaru ( alebo pre prevádzanie opatrení prijatých pred uzavretím takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť TSS Group a.s. zo sídlom Továrenská 4201/50, 018 01 Dubnica nad Váhom, 36323551, IČ DPH SK202011650, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10609/R (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:

Adresa pre doručenie
TSS Group a.s.
Továrenská 4201/50
018 01 Dubnica nad Váhom
Adresa elektronickej pošty
tssgroup@tssgroup.sk
telefón +421 32 744 59 21

Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
SIGMAPOINT
ŠERF, s.r.o.
Na hôrke 26
010 03 Žilina
Tel.: +421 908 768 827
e-mail: info@sigmapoint.sk

 • Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

Splnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo pre vykonanie opatrení prevádzkovateľa pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 pism. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecne nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len „nariadenie“)

Splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenia a to konkrétne splnenia povinností úložných prevádzkovateľovi obecne záväznými právnymi predpismi, zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmu, v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

 • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zodpovednosti za chyby či prevedenia opatrenia prevádzkovateľom pred uzavretím takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiace verejnoprávne povinnosti prevádzkovateľa. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle nariadenia čl. 22.
 • Vaše osobné údaje budú spracované po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely: – archivované podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovanú obecne záväznými právnymi predpismi .
 • prehľad uložených dát a doby uloženia.
 • Účel spracovania: dokončené objednávky, dokončené reklamácie, dotaz z kontaktného centra, cielená ponuka tovaru a služieb, marketingové akcie.
 • Doba uloženia osobných údajov : najdlhšie 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol daňový doklad vystavený, najdlhšie 5 rokov od ukončenia reklamačného konania, najdlhšie 60 dní od zodpovedania dotazu, najdlhšie 30 dní od odvolania súhlasu, najdlhšie 30 dní od odvolania súhlasu.
 • Spracovávame len nevyhnutne nutné údaje, aby sme Vám mohli ponúknuť kvalitný tovar a služby na mieru:
 • Meno, Priezvisko
 • Adresa pre doručenie objednaného tovaru
 • Fakturačná adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • História nákupu
 • História navštívených stránok na internete
 • História aktivít v e-mailových kampaniach
  • Ďalší príjemcovia Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy a osoby zaisťujúce pre prevádzkovateľa technické služby súvisiace s e-shopom, vrátane prevádzky software a ukladania dát. Príjemcovia Vašich osobných údajov budú:
Názov Krajina Účel spracovania
Mailkit CZ E-mail Marketing
SPS SK Expedícia objednávok
ABRA CZ Webové stránky, informační systém, účtovníctvo

Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môže byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, kedy tak prevádzkovateľovi ukladajú obecne záväzné právne predpisy. Prevádzkovateľ nemá v úmysle predávať Vaše osobné údaje do tretích krajín( mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie.

 • Za podmienky stanovených v nariadení máte právo požiadať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovanie, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovanie Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušenie nariadenie, máte taktiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytovať. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a splnenie zmluvy a bez poskytnutí Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či je zo strany prevádzkovateľa splniť.

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

OTÁZKY VEREJNOSTI
Otázky laickej a odbornej verejnosti týkajúce sa ochrany a spracúvania osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu: statny.dozor@pdp.gov.sk .

Telefonický kontakt na podateľňu úradu
+421 2 32 31 32 14