Obchodnej spoločnosti TSS GROUP a.s. so sídlom Továrenská 4201/50, 018 01 Dubnica nad Váhom, 36323551, IČ DPH SK202011650, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10609/R.

1 . Úvodné ustanovenie

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,Podmienky,,) vydané v súlade s príslušnými ustanovenia zákona č.40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka upravujú zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou TSS GROUP a.s so sídlom Továrenská 4201/50, 018 01 Dubnica nad Váhom, 36323551, IČ DPH SK202011650, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10609/R (ďalej len ,, TSS group´´) a jej odberateľmi (ďalej len ,,kupujúci´´).
 • Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný prostredníctvom webových stránok umiestnených na internetovej adrese www.thinkware.sk (ďalej len ,,internetový obchod´´).
 • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť len v slovenskom jazyku.
 • Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 • Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má tak možnosť sa s nimi oboznámiť.
 1. Používateľský účet
 • Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci vstupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci robiť objednávky tovaru (ďalej len ,,používateľský účet´´). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 • Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom konte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 • Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho používateľského účtu.
 • Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívaní jeho používateľského účtu tretím osobám.
 • Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, ak by kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 1 rok nepoužíval , alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 • Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. Nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovar
 • Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 • Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním uvedených na webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 • Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávková formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:
  • objednanom tovare (objednaný tovar ,,vloží´ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako ,,objednávka´´).
 • Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ,, Potvrdzujem objednávku´´. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len elektronická adresa kupujúceho´´).
 • Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácia), ktoré je predávajúcim poslané kupujúcemu elektronickou poštou,a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 1. Cena tovaru s platobnými podmienkami
 • Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy. Ak nie je vyslovene uvedené inak, kúpnou cenou tovaru sa rozumejú aj náklady spojené s dodaním a balením tovaru.
 • Pre úhradu kúpnej ceny tovaru predávajúcemu môže kupujúci zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov:

– platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na pobočke

– platba na dobierku

– platba online platobnou kartou.

 • V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena tovaru splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena tovaru splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 • V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 • Akékoľvek zľavy z kúpnej ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 • Na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení kúpnej ceny tovaru daňový doklad- faktúru a pošle ju elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Predávajúci TSS Group a.s. je platcom DPH.
 1. Odstúpenie od zmluvy
  • Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení 7 Občianskeho zákonníka, nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho prosbu, od kúpnej zmluve o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol dodaný nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluve o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ vybral z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil pôvodný obal.
  • Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, kedy nie je od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, ak predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, lehota plynie odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.
  • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa č. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie predávajúceho náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, tie sú počítané podľa najnižšej možnej ceny.
  • V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl.5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom , akých ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcemu už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým bude kupujúci súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
  • Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  • Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
  • Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, zostáva darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka v účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 1. Preprava a dodanie tovaru
  • V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
  • V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  • Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek porúch toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalov svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravca prevziať.
  • Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
 1. Zodpovednosť za škodu a záruka
 • Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (hlavne ustanoveniami 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len “zákazník” alebo “kupujúci”) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len “reklamácia”) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
  • Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník”), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa”), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  • Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník”), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa”), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  • Kupujúci má možnosť v záručnej dobe uplatniť právo zo zodpovednosti predávajúceho za chybu tovaru (ďalej len ,,reklamácia´´). Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou.
  • Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu tovaru v dobe 24 mesiacov (v  § 620 Občianskeho zákonníka) od prevzatia tovaru. Chyba tovaru, ktorá sa prejaví v priebehu 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za chybu existujúcu už pri prevzatí tovaru, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže inak.
  • Záručná doba uvedená v 7.4 platí pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Pre týchto podnikateľov je záručná doba 24 mesiacov.
  • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar v dobe keď kupujúci tovar prevzal:

– má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, pre takéto vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy je vykonávané, tovar sa hodí k účelu, ktorý predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa

-zodpovedá kvalite alebo uskutočnením dohodnutej vzorky alebo predlohy, bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy

– je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

– vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 • Ak nemá tovar vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požiadať o dodanie nového tovaru bez chýb, ak to nie je vzhľadom k povahu chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka len súčasti tovaru, môže kupujúci žiadať o výmenu súčasti, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neprimerané, hlavne ak je možné chybu odstrániť bezodkladne, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstránenej chyby, pokiaľ nemôže tovar riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takomto prípade má kupujúci od zmluvy odstúpiť.
 • Ak kupujúci od zmluvy neodstúpi, alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže žiadať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, ak mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by uskutočnenie nápravy spôsobilo značné ťažkosti.
 • Právo reklamácie tovaru kupujúcemu prináleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má chybu, túto chybu sám nespôsobil, išlo o tovar rýchlo sa kaziaci, či použitý.
 • Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobených bežným používaním. Kratšiu životnosť výrobkov v takomto prípadenie je možné považovať za chybu a nie je možné takúto ani reklamovať.
 • Právo reklamácie je kupujúci povinný uplatniť na adrese niektorej z pobočiek TSS GROUP a.s so sídlom Továrenská 4201/50, 018 01 Dubnica nad Váhom; TSS GROUP a.s. so sídlom Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava alebo TSS GROUP a.s. so sídlom Rozvojová 2, 040 01 Košice . Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
 • Predávajúci je povinný kupujúcemu vystaviť písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jeho obsahom a aký spôsob jeho vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane o prevedenia opravy a doby jeho trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci vydá kupujúcemu písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.
 • Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodol na dlhšej dobe. Po uplynutí tejto doby má kupujúci rovnaké práva, ako keby sa pri tovare jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.
 • Priebeh lehoty pre vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, ak predávajúci nedostal všetky potrebné náležitosti pre vybavenie reklamácie (napr. časť tovaru). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie chýbajúcich náležitostí od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota pre vybavenie reklamácie je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.
 • Pre vybavenie oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie, rovnako tak, ako by bol tovar v zákonnej lehote vybavený výmenou tovaru za nové. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení( prijatie v servisnom stredisku TSS GROUP a.s so sídlom Továrenská 4201/50, 018 01 Dubnica nad Váhom viď bod 7.11) reklamácia do dňa vybavenia reklamácie, tejto doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať.
 • V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu poštovného vo výške (náhradu nutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanou zjavne bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá vyvodiť, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv).
 • Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho k prevzatiu oprávneného tovaru.
 • V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od vyrozumenia kupujúceho o jeho prevedenia (t. j. spravidla 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie časť za uskladnenie.
 • Pokiaľ je poskytovaná dlhšia doba záruky, ako je doba uvedená v čl. 7.4, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky formou prehlásenia v záručnom liste.
 • V prípade, že ku tovaru neexistuje záručný list, slúži namiesto toho daňový doklad- faktúra.
 • Predávajúci nezodpovedá za predmety nesúvisiace s reklamovanou chybou, ktoré kupujúci pošle spolu s reklamovaným výrobkom, hlavne za pamäťové karty ponechané v zariadení. Pre posielanie vzoriek videa je možné použiť prenos prostredníctvom úschovňa.sk , alebo priložiť k zásielke CD.
 • V prípade, že Vaša reklamácia spĺňa nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy (3x uznaná rovnaká chyba, alebo 4x uznané rôzne chyby) a zariadenie zostalo v servisnom stredisku, pošlite prosím reklamačné protokoly na email : thinkware@thinkware.sk s požiadavkou na vystavenie dobropisu.
 1. Ochrana osobných údajov
  • Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako ,,ZOOU´´).
  • Spoločnosť TSS Group a.s. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre splnenie zmluvy s Vami ohľadne predaja tovaru ( alebo pre prevádzanie opatrení prijatých pred uzavretím takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.
  • Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť TSS Group a.s. zo  sídlom Továrenská 4201/50, 018 01 Dubnica nad Váhom, 36323551, IČ DPH SK202011650, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10609/R (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:

Adresa pre doručenie
TSS Group a.s.
Továrenská 4201/50
018 01 Dubnica nad Váhom
Adresa elektronickej pošty
tssgroup@tssgroup.sk
telefón +421 32 744 59 21

Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
SIGMAPOINT
ŠERF, s.r.o.
Na hôrke 26
010 03 Žilina
Tel.: +421 908 768 827
e-mail: info@sigmapoint.sk

 • Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

Splnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo pre vykonanie opatrení prevádzkovateľa pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 pism. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecne nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len „nariadenie“)

Splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenia a to konkrétne splnenia povinností úložných prevádzkovateľovi obecne záväznými právnymi predpismi, zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmu, v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

 • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zodpovednosti za chyby či prevedenia opatrenia prevádzkovateľom pred uzavretím takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiace verejnoprávne povinnosti prevádzkovateľa. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle nariadenia čl. 22.
 • Vaše osobné údaje budú spracované po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely: – archivované podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovanú obecne záväznými právnymi predpismi .
 • prehľad uložených dát a doby uloženia.
 • Účel spracovania: dokončené objednávky, dokončené reklamácie, dotaz z kontaktného centra, cielená ponuka tovaru a služieb, marketingové akcie.
 • Doba uloženia osobných údajov : najdlhšie 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol daňový doklad vystavený, najdlhšie 5 rokov od ukončenia reklamačného konania, najdlhšie 60 dní od zodpovedania dotazu, najdlhšie 30 dní od odvolania súhlasu, najdlhšie 30 dní od odvolania súhlasu.
 • Spracovávame len nevyhnutne nutné údaje, aby sme  Vám mohli ponúknuť kvalitný tovar a služby na mieru:
 • Meno, Priezvisko
 • Adresa pre doručenie objednaného tovaru
 • Fakturačná adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • História nákupu
 • História navštívených stránok na internete
 • História aktivít v e-mailových kampaniach
  • Ďalší príjemcovia Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy a osoby zaisťujúce pre prevádzkovateľa technické služby súvisiace s e-shopom,  vrátane prevádzky software a ukladania dát. Príjemcovia Vašich osobných údajov budú:
Názov Krajina Účel spracovania
Mailkit CZ E-mail Marketing
SPS SK Expedícia objednávok
ABRA CZ Webové stránky, informační systém, účtovníctvo

Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môže byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, kedy tak prevádzkovateľovi ukladajú obecne záväzné právne predpisy. Prevádzkovateľ nemá v úmysle predávať Vaše osobné údaje do tretích krajín( mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie.

 • Za podmienky stanovených v nariadení máte právo požiadať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovanie, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovanie Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušenie nariadenie, máte taktiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytovať. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a splnenie zmluvy a bez poskytnutí Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či je zo strany prevádzkovateľa splniť.

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

OTÁZKY VEREJNOSTI
Otázky laickej a odbornej verejnosti týkajúce sa ochrany a spracúvania osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu: statny.dozor@pdp.gov.sk .

Telefonický kontakt na podateľňu úradu
+421 2 32 31 32 14

 1. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu
  • Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate ,že sme Vám poškodili, alebo nesplnili svoje záväzky, píšte na emailovú adresu : thinkware@thinkware.sk
  • Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 250/2007 Z.Z o ochrane spotrebiteľa, máte taktiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.
  • Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iný subjekt poverený Ministerstvom hospodárstva, viď. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela
  • V Slovenskej obchodnej inšpekcie, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom online formulára, dostupného na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie : https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
  • Spotrebiteľ môže podať návrh Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo poverenému subjektu najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho po prvý krát.
  • Spotrebiteľ môže podať návrh taktiež prostredníctvom platformy mimosúdneho sporu EU, ktorá je dostupná online na : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show &lng =CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EU a na obchodníka so sídlom v EU.
  • V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika
  • Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si nesú strany samé.
 1. Záverečné ustanovenie
  • Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozporu s ich určením.
  • Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadi zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č.102/2014 a 250/2007 Z.Z Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  • Ak sú niektoré z ustanovení obchodných podmienok neplatné, neúčinné, alebo sa takými stanú, namiesto neplatných či neúčinných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ustanovenia ostatných. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
  • K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je príslušná Slovenská obchodný inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 287 99 Bratislava, IČO17331927 , internetová adresa: https://www.soi.sk/
  • Ak by vznikol medzi dodávateľom a kupujúcim  spor s uzavretím kúpnej zmluvy, budú tento spor riešiť miestne a vecne príslušné súdy v Slovenskej republike.
  • Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.7 Tieto obchodné podmienky  sú platné a účinné od 1.1.2020 a rušia predchádzajúce obchodné podmienky.